Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/ปราชญ์ชาวบ้าน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูล ITA
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

     ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปี 2561   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันได้ดำเนินการพัฒนาให้ครอบคลุมในยุทธศาสตร์การพัฒนา   6   ยุทธศาสตร์ดังนี้
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง  และการพัฒนาองค์กร 

     การดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  ได้อาศัยแนวทางการพัฒนาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่  11  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น  แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น  แผนพัฒนาอำเภอโนนศิลา  และแผนชุมชน  และนโยบายของผู้บริหาร  ซึ่งผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดั่งนี้
     1.  ยุทธศาสตร์การการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันมุ่งเน้นพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความพร้อมในด้านสภาพสังคมที่น่าอยู่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมระบบการศึกษา สุขภาพอนามัยตลอดสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเป็นการวางรากฐานของสังคม
     2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การดำเนินงานในส่วนนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันได้เน้นในด้านความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นมีความพร้อมในด้านสังคมที่น่อยู่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สุขภาพอนามัยตลอดจนสร้างครอบครัวที่อบอุ่น
     3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน
การดำเนินงานในด้านนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันมุ่งเน้นพัฒนาในด้านเศรษฐกิจของชุมชนให้พออยู่พอกินและสนับสนุนชุมชนพึ่งตนเองในด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเน้นในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาให้ชุมชนรู้จัดการจัดการพึ่งตนเองอย่างเป็นระบบไปอีกทางหนึ่ง
    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การดำเนินงานในด้านนี้มุ่งเน้นในการสร้างจิตสำนึกในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้  ซึ่งเน้นการปลูกป่าเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่  ซึ่งปรากฏผลการดำเนินงานในทางที่ดีลดการบุกรุกพื้นที่ป่าและจำนวนป่าขยายพื้นที่มากขึ้น  อีกทั้งดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน  ซึ่งเป็นปัญหาใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นโดยมีแนวทางในการจัดการ  คือ จัดหาสถานที่จัดเก็บและฝังกลบของชุมชนให้เรียบร้อย
     5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันมุ่งเน้นพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มีความพร้อมในด้านสภาพสังคมที่น่าอยู่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ส่งเสริมระบบการศึกษา  สุขภาพอนามัยตลอดสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเป็นการวางรากฐานของสังคม
    6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง  และการพัฒนาองค์กร
การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง  และการพัฒนาองค์กร ดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการบริหารและบริการประชาชน  ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้จัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงาน  และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้เป็นที่พึ่งพอใจของประชาชนผู้มาใช้บริการ


 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 bannhun_99@hotmail.co.th

www.banhan.go.th