Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/ปราชญ์ชาวบ้าน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

     ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปี 2561   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันได้ดำเนินการพัฒนาให้ครอบคลุมในยุทธศาสตร์การพัฒนา   6   ยุทธศาสตร์ดังนี้
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง  และการพัฒนาองค์กร 

     การดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  ได้อาศัยแนวทางการพัฒนาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่  11  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น  แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น  แผนพัฒนาอำเภอโนนศิลา  และแผนชุมชน  และนโยบายของผู้บริหาร  ซึ่งผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดั่งนี้
     1.  ยุทธศาสตร์การการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันมุ่งเน้นพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความพร้อมในด้านสภาพสังคมที่น่าอยู่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมระบบการศึกษา สุขภาพอนามัยตลอดสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเป็นการวางรากฐานของสังคม
     2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การดำเนินงานในส่วนนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันได้เน้นในด้านความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นมีความพร้อมในด้านสังคมที่น่อยู่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สุขภาพอนามัยตลอดจนสร้างครอบครัวที่อบอุ่น
     3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน
การดำเนินงานในด้านนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันมุ่งเน้นพัฒนาในด้านเศรษฐกิจของชุมชนให้พออยู่พอกินและสนับสนุนชุมชนพึ่งตนเองในด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเน้นในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาให้ชุมชนรู้จัดการจัดการพึ่งตนเองอย่างเป็นระบบไปอีกทางหนึ่ง
    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การดำเนินงานในด้านนี้มุ่งเน้นในการสร้างจิตสำนึกในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้  ซึ่งเน้นการปลูกป่าเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่  ซึ่งปรากฏผลการดำเนินงานในทางที่ดีลดการบุกรุกพื้นที่ป่าและจำนวนป่าขยายพื้นที่มากขึ้น  อีกทั้งดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน  ซึ่งเป็นปัญหาใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นโดยมีแนวทางในการจัดการ  คือ จัดหาสถานที่จัดเก็บและฝังกลบของชุมชนให้เรียบร้อย
     5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันมุ่งเน้นพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มีความพร้อมในด้านสภาพสังคมที่น่าอยู่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ส่งเสริมระบบการศึกษา  สุขภาพอนามัยตลอดสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเป็นการวางรากฐานของสังคม
    6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง  และการพัฒนาองค์กร
การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง  และการพัฒนาองค์กร ดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการบริหารและบริการประชาชน  ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้จัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงาน  และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้เป็นที่พึ่งพอใจของประชาชนผู้มาใช้บริการ


 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 admin@banhan.go.th


www.banhan.go.th