Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/ปราชญ์ชาวบ้าน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูล ITA
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
          

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
"การคมนาคมสะดวก มุ่งขจัดปัญหาความยากจน ส่งเสริมเศรษฐกิจ เพิ่มผลผลิตในชุมชน มีความรู้กว้างไกล สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ" 

การคมนาคมสะดวก คือ การเดินทางสัญจรไปมาของประชาชนในชุมชนสะดวก รวดเร็ว
มุ่งขจัดปัญหาความยากจน คือ เสริมสร้างขบวนการชุมชนเข้มแข็งและให้คนจนสามารถเชื่อมโยงประโยชน์จากปัจจัยแวดล้อมที่มีอยู่ในพื้นที่ไปถึงคนจนได้
ส่งเสริมเศรษฐกิจ คือ สนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทั้งภาครัฐและเอกชนและเป็นกลไกลการขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้
เพิ่มผลผลิตในชุมชน คือ การหาทางปรับปรุงสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น สามารถเพื่อความก้าวหน้าของคนในท้องถิ่น
มีความรู้กว้างไกล คือ การมีสติเป็นโอกาสที่จะทำให้เกิดความเจิยก้าวหน้า และมีความตื่นตัวทันต่อเหตุการณ์
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ คือ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ (MISSION)
1. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ
2. จัดให้มีและบำรุงรักษาถนนที่ดีต่อความต้องการของประชาชน
3. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
4. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
5. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกระดับ
7. ส่งเสริมด้านศาสนา และฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
8. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 bannhun_99@hotmail.co.th

www.banhan.go.th