Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/ปราชญ์ชาวบ้าน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน
 

      การคมนาคม

      การคมนาคมติดต่อกับอำเภอ ใช้ถนนเส้นต่าง ๆ เป็นถนนหินคลุกและถนนลาดยางบางสายในตำบลออกมา
      เชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (มิตรภาพ)
      -  การคมนาคมติดต่อภายในตำบล  สภาพเป็นถนนดิน ถนนหินคลุก  ช่วงฤดูฝนการสัญจรไปมาลำบาก   
      -  ถนนทางหลวงชนบท หรือ  ร.พ.ช. และถนนของกรมโยธาธิการเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน และอำเภอโนน    
         ศิลา
      -  ถนนเส้นทางรถไฟสาย  กรุงเทพ ฯ -  หนองคาย
      -  ถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน

     การโทรคมนาคม

 
-  ที่ทำการไปรษณีย์ ประจำตำบล จำนวน - แห่ง
-  โทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้าน จำนวน 20 แห่ง
-  โทรศัพท์บ้าน จำนวน - เลขหมาย

     การไฟฟ้า
 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้
3 บ้านหนองไฮ -
4 บ้านห้วยแคน -
5 บ้านวังยาว -
6 บ้านหนองขี้เห็น -
7 บ้านห้างข้าว 5
8 บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ 1
9 บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ 11
 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้
10 บ้านหนองแวง 2
11 บ้านหนองไฮน้อย 8
12 บ้านหนองแวงน้อย 15
13 บ้านหนองทุ่ม -
14 บ้านกุดหลง 2
15 บ้านดอนกู่ 4
16 บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ 2


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 admin@banhan.go.th


www.banhan.go.th