Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/ปราชญ์ชาวบ้าน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูล ITA
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน
 

      การคมนาคม

      การคมนาคมติดต่อกับอำเภอ ใช้ถนนเส้นต่าง ๆ เป็นถนนหินคลุกและถนนลาดยางบางสายในตำบลออกมา
      เชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (มิตรภาพ)
      -  การคมนาคมติดต่อภายในตำบล  สภาพเป็นถนนดิน ถนนหินคลุก  ช่วงฤดูฝนการสัญจรไปมาลำบาก   
      -  ถนนทางหลวงชนบท หรือ  ร.พ.ช. และถนนของกรมโยธาธิการเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน และอำเภอโนน    
         ศิลา
      -  ถนนเส้นทางรถไฟสาย  กรุงเทพ ฯ -  หนองคาย
      -  ถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน

     การโทรคมนาคม

 
-  ที่ทำการไปรษณีย์ ประจำตำบล จำนวน - แห่ง
-  โทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้าน จำนวน 20 แห่ง
-  โทรศัพท์บ้าน จำนวน - เลขหมาย

     การไฟฟ้า
 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้
3 บ้านหนองไฮ -
4 บ้านห้วยแคน -
5 บ้านวังยาว -
6 บ้านหนองขี้เห็น -
7 บ้านห้างข้าว 5
8 บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ 1
9 บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ 11
 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้
10 บ้านหนองแวง 2
11 บ้านหนองไฮน้อย 8
12 บ้านหนองแวงน้อย 15
13 บ้านหนองทุ่ม -
14 บ้านกุดหลง 2
15 บ้านดอนกู่ 4
16 บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ 2


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 bannhun_99@hotmail.co.th

www.banhan.go.th