Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
จดหมายข่าว อบต.บ้านหัน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพทางสังคม

     การศึกษา 

             โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  7  แห่ง   ดังนี้

 
-  โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ หมู่ที่ 3
-  โรงเรียนบ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4
-  โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี หมู่ที่ 5
-  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น  หมู่ที่ 6
-  โรงเรียนเบญจคามสามัคคี  หมู่ที่ 7
-  โรงเรียนไตรมิตรพัฒนาศึกษา  หมู่ที่ 9
-  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 16
 
             โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น    (ขยายโอกาส)   4   แห่ง  ดังนี้
 
- โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ หมู่ที่   3
- โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี หมู่ที่   5
- โรงเรียนเบญจคามสามัคคี หมู่ที่   7
- โรงเรียนไตรมิตรพัฒนาศึกษา หมู่ที่   9
 
การจัดการศึกษา   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 78 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30 กระทรวงมหาดไทย ให้มีนโยบายถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในปีการศึกษา 2543 คือ
 
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัน ซึ่งมีจำนวนเด็กปฐมวัยเข้าศึกษาอยู่ในศูนย์เด็กเล็ก จำนวน   67 คน เป็นชาย 33 คน หญิง   34   คน โดยมีครูดูแลเด็กอนุบาลจำนวน   2   คน   ดังนี้
                                        
1. นางถวิลวงษ์ ศรีโฮมจันทร์
2.  นางสาวสุธาวดี มูลบุญ
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 admin@banhan.go.th


www.banhan.go.th