Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/ปราชญ์ชาวบ้าน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูล ITA
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 20   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540
 
1.   ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครองประชากรผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้  การศึกษา สาธารณสุขความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ
    
    1.1 ลักษณะที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอโนนศิลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านหนองแวง ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น อยู่ห่างจากอำเภอโนนศิลาประมาณ  9    กิโลเมตร
    
    1.2 เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน มีเนื้อที่ประมาณ    75.42   ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
47,140     ไร่ เดิมมี 16 หมู่บ้าน ปัจจุบันหมู่ที่ 1 , 2 แยกขึ้นกับเทศบาลโนนศิลาโดยแยกเป็นดังนี้

    1.3 ภูมิประเทศ และ อาณาเขตตำบล
 
ทิศเหนือ   
ติดเขต อบต.หนองน้ำใส  และตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้     ติดเขต อบต. บ้านโจดหนองแก   อำเภอพล และ อบต. บ้านวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก       
ติดเขต  อบต.  บ้านป่าปอ อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
 
ทิศตะวันตก ติดเขตเทศบาลโนนศิลา  อ. โนนศิลา     จังหวัดขอนแก่น

    1.4  ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  กับมีพื้นที่สูงต่ำสลับเป็นลูกคลื่น  ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน  สภาพดินล้วนปนทราย  ไม่อุ้มน้ำ การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นภาคเกษตรกรรมโดยอาศัยแหล่งน้ำจากธรรมชาติเป็นหลัก

    1.5  จำนวนหมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันมีจำนวน  14   หมู่บ้าน

 
หมู่ที่ 3   บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 10 
บ้านหนองแวง
หมู่ที่ 4  บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 11 บ้านหนองไฮน้อย
หมู่ที่ 5 บ้านวังยาว หมู่ที่ 12 บ้านหนองแวงน้อย
หมู่ที่ 6 บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 13 บ้านหนองทุ่ม
หมู่ที่ 7 บ้านห้างข้าว หมู่ที่ 14  บ้านกุดหลง
หมู่ที่ 8  บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 15  บ้านดอนกู่           
หมู่ที่ 9 บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 16  บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ

    1.6  ประชากร/ครัวเรือน
ประชากรทั้งสิ้น 8,287 คน แยกเป็นชาย 4,185   คนเป็นหญิง    4,102 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย   -   คนต่อตารางกิโลเมตร       (ข้อมูล  ณ  เดือน 12 ตุลาคม 2561)

 
    ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
บ้านหนองไฮ 3 246 222 468 126
บ้านห้วยแคน 4 303 309 612 146
บ้านวังยาว 5 515 486 1,001 283
บ้านหนองขี้เห็น 6 470 506 976 234
บ้านห้างข้าว 7 249 231 480 140
บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ 8 303 277 580 146
บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ 9 342 314 656 155
บ้านหนองแวง
10 240 253 493 126
บ้านหนองไฮน้อย 11 473 456 929 264
บ้านหนองแวงน้อย 12 387 391 778 216
บ้านหนองทุ่ม 13 115 123 238 68
บ้านกุดหลง 14 107 119 226 60
บ้านดอนกู่     15 143 146 289 75
บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ 16 292 269 561 142
รวมทั้งหมด   4,185 4,102 8,287 2,181
 
ที่มาสำนักทะเบียนอำเภอโนนศิลา  ข้อมูล  ณ  วันที่  12  ตุลาคม  2561
 
2.  สภาพทางเศรษฐกิจ

    2.1  อาชีพ
-  ทำนา ประมาณ   
60   %
-  ทำสวน    ทำไร่  เลี้ยงสัตว์  
30   %
-  รับราชการ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป    
10   %

    2.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
 
- ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก         จำนวน    - แห่ง
- โรงสีขนาดเล็ก              จำนวน    21 แห่ง
- โรงสีขนาดใหญ่              จำนวน    - แห่ง
- โรงขนนจีน       จำนวน    3 แห่ง
- ร้านค้า  จำนวน    20 แห่ง
- ร้านซ่อมยายยนตร์  จำนวน    13 แห่ง
- ร้านขายของเก่า  จำนวน    4 แห่ง
- ร้านขายปุ๋ย  จำนวน    1 แห่ง
   

 
 


3.  สภาพทางสังคม

    3.1  การศึกษา 

             3.1.1   โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  7  แห่ง   ดังนี้
 
-  โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ หมู่ที่ 3
-  โรงเรียนบ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4
-  โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี หมู่ที่ 5
-  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น  หมู่ที่ 6
-  โรงเรียนเบญจคามสามัคคี  หมู่ที่ 7
-  โรงเรียนไตรมิตรพัฒนาศึกษา  หมู่ที่ 9
-  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 16
 
             3.1.2  โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น    (ขยายโอกาส)   4   แห่ง  ดังนี้
 
- โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ หมู่ที่   3
- โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี หมู่ที่   5
- โรงเรียนเบญจคามสามัคคี หมู่ที่   7
- โรงเรียนไตรมิตรพัฒนาศึกษา หมู่ที่   9
 
การจัดการศึกษา   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 78 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30 กระทรวงมหาดไทย ให้มีนโยบายถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในปีการศึกษา 2543 คือ
 
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัน ซึ่งมีจำนวนเด็กปฐมวัยเข้าศึกษาอยู่ในศูนย์เด็กเล็ก จำนวน   111 คน เป็นชาย 60 คน หญิง   51   คน โดยมีครูดูแลเด็กอนุบาลจำนวน   5  คน   ดังนี้
                                        
1. นางถวิลวงษ์ ศรีโฮมจันทร์       ครู
2. นางสาวสุธาวดี มูลบุญ ครู
3. นางปราริชาติ  ศรีเมืองช่าง  ผดด.
4. นายพรประวิทย์ สุภา ผช.ครู
5. นางสาวณัฐณิชา สุดน้อย ผช.ครู
 
ข้อมูล  ณ  วันที่  31  พฤษภาคม  2557 
 
    3.2   สถาบันและองค์กรทางศาสนา

        3.2.1  วัด    มีจำนวน       13     แห่ง

 
1. วัดป่าสันติวนาราม  หมุ่ที่ 3
2. วัดอัมพวนาราม  หมุ่ที่ 4
3. วัดสว่างน้ำใส หมุ่ที่ 5
4. วัดสว่างโนนงาม หมุ่ที่ 6
5. วัดบ้านห้างข้าว หมุ่ที่ 7
6. วัดวิสุทธิการาม หมุ่ที่ 8
7. วัดศรีบุญเรือง หมุ่ที่ 9
8. วัดเทพาราม หมุ่ที่ 10
9. วัดนราธิวาส หมุ่ที่ 11
10. วัดเทพนิมิต หมุ่ที่ 12
11. วัดป่าสามัคคีธรรม หมุ่ที่ 13
12. วัดอัมพาราม  หมุ่ที่ 14
13. วัดแก้วกู่ชัยมงคล หมุ่ที่ 15
 
         3.2.2   สำนักสงฆ์  1
         3.2.3  โบสถ์ -
         3.2.4  มัสยิด -
         3.2.5  ศาลเจ้า -

    3.3  การสาธารณสุข
       - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนประจำตำบล จำนวน  1  แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านวังยาว  หมู่ที่  5  ต.บ้านหัน    
          อ. โนนศิลา  จ. ขอนแก่น
       -  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ    100 % 

    3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          
-  สถานีตำรวจภูธรอำเภอโนนศิลา 1 แห่ง
-  อาสาตำรวจบ้าน  28 นาย
-  ตำรวจสายตรวจตำบล 2 นาย
-  ลูกเสือชาวบ้าน 34 นาย
-  อปพร. 90 นาย
-  อสม. 164 คน
-  กู้ชีพ/ดับเพลิง 10 คน

4.   การบริการขั้นพื้นฐานอื่น ๆ

    4.1  การคมนาคม

      การคมนาคมติดต่อกับอำเภอ ใช้ถนนเส้นต่าง ๆ เป็นถนนหินคลุกและถนนลาดยางบางสายในตำบลออกมา
      เชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (มิตรภาพ)
      -  การคมนาคมติดต่อภายในตำบล  สภาพเป็นถนนดิน ถนนหินคลุก  ช่วงฤดูฝนการสัญจรไปมาลำบาก   
      -  ถนนทางหลวงชนบท หรือ  ร.พ.ช. และถนนของกรมโยธาธิการเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน และอำเภอโนน    
         ศิลา
      -  ถนนเส้นทางรถไฟสาย  กรุงเทพ ฯ -  หนองคาย
      -  ถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน

    4.2  การโทรคมนาคม

 
-  ที่ทำการไปรษณีย์ ประจำตำบล จำนวน - แห่ง
-  โทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้าน จำนวน 20 แห่ง
-  โทรศัพท์บ้าน จำนวน - เลขหมาย

    4.3  การไฟฟ้า
 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้
3 บ้านหนองไฮ -
4 บ้านห้วยแคน -
5 บ้านวังยาว -
6 บ้านหนองขี้เห็น -
7 บ้านห้างข้าว 5
8 บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ 1
9 บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ 11
 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้
10 บ้านหนองแวง 2
11 บ้านหนองไฮน้อย 8
12 บ้านหนองแวงน้อย 15
13 บ้านหนองทุ่ม -
14 บ้านกุดหลง 2
15 บ้านดอนกู่ 4
16 บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ 2

5. ข้อมูลอื่น  ๆ

เกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่นได้แก่ โครงสร้างและกระบวนการบริหารบุคคลงบประมาณและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง  ๆ


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 bannhun_99@hotmail.co.th

www.banhan.go.th